Gravsättning

Gravrätt på kyrkogården

En grav på en kyrkogård kan vara för urnor eller kistor. En grav för kistor är större än en för urnor av naturliga skäl. En gravrätt "ägs" av en eller flera gravrättsinnehavare som ansvarar för skötsel av graven. En gravrätt upplåts för 25 år varje gång en urna eller kista gravsätts i graven. Om inga anhöriga finns kvar som vill ansvara för graven så återtas den av Griftegården och upplåts efter den upplupna tiden av 25 år som ny grav.

Minneslund

En minneslund är en parkliknande miljö där askor gravsätts anonymt genom nedgrävning. Griftegården/församlingsexpeditionen skickar ut ett meddelande till de anhöriga när gravsättning ägt rum. I de flesta minneslundar finns någon form av central plats där det är tillåtet att sätta ett gravljus och en blomma. En del större minneslundar utgörs av skogsparker och här kan det förekomma att askan efter en avliden sprids för vinden. Någon sådan minneslund finns inte i Linköping med omnejd.

Asklund / askgravplats

Asklund är ett nyare gravskick och man kan säga att det är mellanting mellan grav och minneslund. Till skillnad från minneslund som är helt anonymt sätts här upp namn och årtal på den avlidne på t ex en sten, en plakett eller ett graverat löv. Detta ser olika ut beroende på asklundens utformning. I vissa asklundar/askgravplatser får man välja en plats, i andra gravsätts askan i löpande ordning på en gräsyta eller skogsglänta. Som anhörig får man närvara när askan gravsätts. Fördelen med asklund/askgravplats är att man vet var askan är gravsatt, men man har inte något skötselansvar.

Spridning över vatten eller mark

Ibland finns önskemål om att sprida askan över vatten eller mark och tillstånd för detta utfärdas av Länsstyrelsen i det län spridningen ska ske och i förekommande fall även markägaren.

Kolumbarium

Ett kolumbarium är ett gravvalv med nischer avsedda för förvaring av urnor. I en nisch kan det finnas möjlighet att förvara mer än en (1) urna.

Med respekt, engagemang och varm omtanke vill vi bidra till att begravningen blir ett värdigt och personligt avsked.

Jour alla dagar dygnet runt.